Đinh Thị Thu Thủy
  • Đinh Thị Thu Thủy
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 0946653663
  • thuyhoanchau@gmail.com
  • Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo xã Ea M'nang theo quyết định số 52/2016 của Chủ Tịch UBND huyện CưMgartừ ngày 01/6/2016.
  • Mạc Thị Hà
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu phó
  • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)